Group photo

District:


  

 Shreenagar DTA office staff:

Front row from left: Ramesh Kumar Rai(STS), Helu Mahatara(SK), Raj Bahadur Mahatara(SM), Abaichandra Thapa(messenger), Hari Shahi(OA), Man Bahadur Mahatara(WBM) and  Ashok Mahato(GE)

Back row from left: Dor Bahadur Shrestha(IOW), Mahesh Prasad Bhattarai(SDO), Parsuram Shrestha(EO), Manish Regmi(IE), Binod Yadav(GE), Jagat Khadka(STS) and Padam Bayak(OM)

Piplang DTA office staff:

Back row from From top left: Sangita Shahi(OA), Asmita Dahal(GE), Ramesh Baskota(STS), Janak Budha(SM), Pratap Thapa(IOW), Mahesh Prasad Bhattarai(SDO), Padam Bayak(OM) and Bishnu Prasad Kharel(DTL)

Front row from left:  Hansaram Luhar(WBM), Dabal Bahadur Shahi(SM), Dala Bahadur Shahi(SM), Gagan Bahadur Shahi(SK) and Padam Bahadur Shahi(messenger)