Group photo

District:

Shreenagar Satellite Office

Front row from left: Netra Majatata, Abai Chandra Thapa, Helu Mahatara, Man Bahadur Mahatara

Back row from left: Dor Bahadur Shrestha, Jagat Khadka, Manish Upadhayay, Ashok Kumar Mahato, Ramesh Kumar Rai, Tulsi Yadav

 


Front row from left: Pranjal Gautam (IE), Bishnu Prasad Kharel (DTL), Chudamani Sharma (STS),Gagan Bahadur Shahi (Storekeeper), Padam Bahadur Shahi (Messenger)

Back row from left: Hansa Ram Luwar (Wheelbarrow Mechanics), Ramesh Baskota (STS), Prabhat Chaudhary (STS), Pratap  Babu Thapa (IOW), Mahesh Bhattarai (SDO), Dal Bahadur Shahi (SM)