Group photo

District:

 


Front row from left: Pranjal Gautam (IE), Bishnu Prasad Kharel (DTL), Chudamani Sharma (STS),Gagan Bahadur Shahi (Storekeeper), Padam Bahadur Shahi (Messenger)

Back row from left: Hansa Ram Luwar (Wheelbarrow Mechanics), Ramesh Baskota (STS), Prabhat Chaudhary (STS), Pratap  Babu Thapa (IOW), Mahesh Bhattarai (SDO), Dal Bahadur Shahi (SM)